دوره و شماره: دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 9-354 
بررسی مقایسه‌ای دانش اهریمن در اندیشه زروانی و سنت اسکاندیناوی

صفحه 59-98

10.22034/jrr.2024.317214.1953

عبداالله بابااحمدیان؛ سیما منصوری؛ مسعود پاکدل؛ فرزانه رحمانیان کوشککی


مبانی الهیاتی و الزامات سکولاریزاسیون از دیدگاه هاروی کاکس

صفحه 314-389

10.22034/jrr.2024.343841.2029

احسان شکوری نژاد؛ مهراب صادق نیا؛ احمد رضا مفتاح؛ یوسف دانشور نیلو