مبانی الهیاتی و الزامات سکولاریزاسیون از دیدگاه هاروی کاکس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری الهیات مسیحی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

2 استادیار گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

3 دانشیار گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

4 استادیار گروه کلام و فلسفه دین، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران

10.22034/jrr.2024.343841.2029

چکیده

قرن‌ها طول کشید تا کلیسای مسیحی به تمایز، تفکیک و تقلیل کارکردی تن داد و بسیاری از مسئولیت‌هایی که به گونه سنتی بر عهده داشت، به نهادهای مدنی و اجتماعی واگذار کرد. این پدیده که در ادبیات دین‌پژوهی بیشتر به سکولاریزاسیون معروف است، ابتدا توسط الهی‌دانان مسیحی در جایگاه یک چالش نقد می‌شد؛ اما طولی نکشید که شماری از الهی‌دانان با ارائه شواهدی از درون مسیحیت کوشیدند برای آن توجیهی الهیاتی ارائه دهند. برخی از الهی‌دانان مسیحی به‌ویژه الهی‌دانان پروتستان برای مواجهه با این چالش مهم آراء و نظریاتی را ارائه کرده‌اند که به اندیشه‌های دانشمندان علوم انسانی و نتایج حاصل از یافته‌های علوم تجربی در این‌باره نزدیک‌تر بوده‌اند. هاروی کاکس از الهی‌دانانی است که با چنین رویکردی در نیمه دوم قرن بیستم به‌گستردگی در آثار خود به این موضوع پرداخته ‌است. وی در اثر مهم خود شهر سکولار فرایند سکولاریزاسیون را از سه جنبه کتاب مقدس، کلیسا و خداوند مطالعه کرده است. کاکس برای اثبات ادعاهای خود گاه به دورۀ‌ آباء مسیحی باز‌می‌گردد، گاه نیز به اندیشه‌های الهی‌دانان معاصر ارجاع می‌دهد. وی در تلاش است نمایان کند نه‌‌تنها سکولاریزاسیون با کتاب مقدس جمع‌شدنی است، بلکه می‌توان اساس آن را در کتاب مقدس نیز یافت. درواقع کاکس با هدف بقای مسیحیت و ایجاد همدلی میان مدرنیته و سکولاریزاسیون معتقد به نوع جدیدی از الهیات است که می‌توان آن را الهیات ناظر به پدیده سکولار نامید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Theological Foundations and Requirements of Secularization in Harvey Cox’s View

نویسندگان [English]

  • Ehsan Shakuri Nezhad 1
  • Mehrab Sadeghnia 2
  • Ahmad Reza Meftah 3
  • Yosef Daneshvar Nilu 4
1 PhD student, Christian Theology, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
2 Assistant professor, Abrahamic Religions, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
3 Associate professor, Abrahamic Religions, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
4 Assistant professor, Department of Theology and Philosophy of Religion, Imam Khomeini Education and Research Institute, Qom, Iran.
چکیده [English]

It took centuries for the Christian Church to acquiesce to functional reduction and distinction, relinquishing many of the responsibilities it traditionally held to civil and social institutions. This phenomenon is often referred to as secularization in the literature on religious studies. Initially criticized by Christian theologians as a challenge, it did not take long for many theologians to present evidence from within Christianity and provide justifications for it. Some Christian theologians, especially Protestant theologians, offered views in response to this significant challenge that aligned more closely with the views of scholars in the humanities and the findings of empirical sciences. Harvey Cox is among the theologians who approached the issue with such a perspective in the second half of the twentieth century. In his major work, The Secular City, he examines the process of secularization from three perspectives: the Bible, Church, and God. To substantiate his claims, Cox occasionally harks back to the era of the Christian Fathers and sometimes cites the perspectives of contemporary theologians. He endeavors to demonstrate that secularization is not only compatible with the Bible but that its roots can indeed be traced therein. In fact, Cox aims to bolster Christianity and foster understanding between modernity and secularization by proposing a new form of theology, which could be characterized as a secular theology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Christianity
  • Harvey Cox
  • Enlightenment
  • modernity
  • secularization
کتاب مقدس، ترجمه قدیم.
- Anderson, Bernhard Word (1956). Understanding the Old Testament, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall publisher.
- Berdyaev, Nicholas (1936). The Meaning of History, London, Geoffrey Bles publisher.
- Berger, Peter (1969). The Social Reality of Religion, Harmondsworth, Penguin Books publisher.
- Bonhoeffer, Dietrich (1959). Prisoner for God, New York, Macmillan Publishers.
- Christiano, Kevin J. (1987). Religious Diversity and Social Change: American Cities 1890-1906, Cambridge, Cambridge University Press.
- Coles, Robert (1999). The Secular Mind, Princeton, Princeton University Press.
- Cox, Harvey (2013). The Secular City, Princeton, Princeton University Press.
- Ebeling, Gerhard (1962). Theologie und Verkündigung, Tübingen, JCB Mohr–Paul Siebeck Verlag.
- Idem (1963). Word and Faith, Philadelphia, Fortress Press; London, SCM Press.
- Gogarten, Friedrich (1956). Der Mensch zwischen Gott und Welt, Stuttgart, Friedrich Vorwerk Verlag.
- Idem (1953). Verhängnis und Hoffnung der Neuzeit, Stuttgart, Friedrich Vorwerk Verlag.
- Gollwitzer, Helmut (1963). Die Existenz Gottes im Bekenntnis des Glaubens, Munich, Christian Kaiser Verlag.
- Kent, John (1995). “The Character and Possibility of Christian Theology Today”, Companion Encyclopedia of Theology, Edited by Peter Byrne and Leslie Houlden, London and New York, Routledge publisher.
- Kierkegaard, Soren (1994). Fear and Trembling, Translated by Walter Lowrie, New York , Alfred A. Knopf publisher.
- Lehmann, Paul Louis (1963). Ethics in a Christian Context, New York, Harper publisher; London, SCM Press.
- Maury, Phillippe (1959). Evangelism and Politics, Garden City, Doubleday publisher; London, Lutterworth publisher.
- Michalson, Carl Donald (1963). “Theology as Ontology and as History,” James McConkey Robinson and John Cobb, eds., The Late Heidegger and Theology, New York, Harper publisher.
- Robinson, James McConkey (1954 – 55). The Problem of History in Mark, Naperville, Illinois, Alec R. Allenson Inc. Publisher; London, SCM Press.
- Smith, Ronald Gregor (March 1960). “A Theological Perspective on the Secular,” The Christian Scholar, 51 (3), Pennsylvania, Penn State University Press.
- Vahanian, Gabriel (1964). Wait Without Idols, New York, George Braziller publisher.
- Van Peursen, Cornelis Anthonie (1963). “Man and Reality, the History of Human Thought,” Student World, No. 1, World Student Christian Federation, Inventive Research Organization.
- Weber, Hans-Reudi (1963). The Militant Ministry People and Pastors of the Early Church and Today, Philadelphia, Fortress Press.
- Wilder, Amos Niven (1964). “Art and Theological Meaning,” The New Orpheus: Essays toward a Christian Poetic, New York, Sheed and Ward Publisher.
- Winter, Gibson (1963). The New Creation as Metropolis, New York, Macmillan Publishers.