گونه‌شناسی مکاشفه در علم‌الاساطیر بین‌النهرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ادیان و عرفان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانش‌آموخته رشتۀ ادیان و عرفان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

10.22034/jrr.2024.347954.2039

چکیده

یکی از چالش‌های مطرح در فرهنگ دیرینۀ بین‌النهرین، امکان مشارکت یا مکاشفه بین موجودات لاهوتی و ناسوتی است. جَستار حاضر درحالی‌که با تکیه بر شواهد کافی وجود چنین امکانی را در این فرهنگ مسلّم فرض می‌کند، به روش توصیفی - تحلیلی به دنبالِ شناسایی اشکال احتمالی مکاشفه در فرهنگ اساطیری بین‌النهرین است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند مکاشفه در اساطیر سومری، اَکّدی، بابلی و آشوری نوعی دادوستد معنوی بین عوالم لاهوت و ناسوت و دریچه‌ای برای مخابره یا القای خواسته‌ها، رازها و اخبار ایزدان بر موجودات خاکی اعم از بشری و غیربشری است. مکاشفه در اینجا غالباً شکل تک‌گویی و گاهی سیمای گفتگوی دوطرفه به خود می‌گیرد و می‌تواند برای انسان در کِسوت تجاربی چون سفر روح، رؤیای صادقه، دریافت صدا و غیب‌گویی رُخ دهد. ظاهراً جلوه‌هایی از معنا و اشکال مکاشفاتِ بین‌النهرینی به‌تدریج در ادیان سامی رخنه کرده‌ است که این تأثیر را می‌توان ثمرۀ قطعی همسایگی اقوام سامی با سومریان دانست؛ از این‌رو بررسی موقعیت‌های مکاشفه‌ایِ اساطیر بین‌النهرین برای فهم عمیق‌تر ماهیّت مکاشفه در ادیان متأخرتر حائز اهمیّت به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Typology of Revelation in Mesopotamian Mythology

نویسندگان [English]

  • Sajad Dehganzadeh 1
  • fatemeh seyyed debaklu 2
1 Associate professor, Department of Religions and Mysticism, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
2 Graduate, Religions and Mysticism, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

A challenge faced by the ancient culture of Mesopotamia was the possibility or impossibility of interaction or communication between natural and supernatural beings. While the present article assumes its possibility based on available evidence, it employs the descriptive-analytic method to identify various forms of revelation within the mythical Mesopotamian culture. The research findings indicate that in Sumerian, Akkadian, Babylonian, and Assyrian myths, revelation manifested as an exchange or spiritual transaction bridging the gap between the natural and supernatural worlds. It served as a conduit for communication and the conveyance of desires, secrets, and news from deities to earthly beings, including both human and nonhuman entities. In this context, revelation often took the form of soliloquy and sometimes that of mutual conversation, presenting itself through experiences such as the soul’s journey, true dreams, auditory perceptions, and prophesies. It appears that the various forms of Mesopotamian revelations gradually influenced Semitic religions, likely influenced by the proximity of the Sumerians. Therefore, an exploration of the revelatory aspects of Mesopotamian myths becomes crucial for a deeper understanding of the nature of revelation in more contemporary religions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revelation
  • Mesopotamian myths
  • cosmic order
  • Enki
اباذری، یوسف (1372 ش)؛ ادیان جهان باستان؛ تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 
اوتو، رودُلف (1380 ش)؛ مفهوم امر قدسی؛ ترجمه: همایون همّتی؛ تهران: نقش جهان. 
ایزدپناه، مهرداد (1381 ش)؛ ادیان قدیم ایران و بین‌النهرین؛ تهران: محور.
بلان، یانیک (۱۳۸۰ ش)؛ پژوهش در ناگریزی مرگ گیلگمش؛ ترجمه: جلال ستاری؛ تهران: نشر مرکز.
بهجو، زهره و دیگران (1372 ش)؛ ادیان جهان باستان؛ ج دوّم (مصر و بین‌النهرین)، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
حسینی آصف، سیدحسن (1379 ش)؛ «توفان نوح در اساطیر بین‌النهرین و تورات»؛ مجله هفت‌آسمان، ش 6. 
دهقان‌زاده، سجاد (1394 ش)؛ «سیمای دوگانۀ خدای انکی (ائا) در اساطیر بین‌النهرین»؛ فصلنامۀ پژوهش‌های ادیانی، ش ۶.
رو، ژرژ (1381 ش)؛ سرگذشت عراق باستان؛ ترجمه: عبدالرضا هوشنگ مهدوی؛ تهران: پیکان.
رید، جولین (1386 ش)؛ بین‌النهرین؛ ترجمه: آذر بصیر؛ تهران: امیرکبیر.
ژیران، ف (1382 ش)؛ اساطیر آشور و بابل؛ ترجمه: ابوالقاسم اسماعیل‌پور؛ تهران: کاروان.
ساندرز، ن.ک (1376 ش)؛ حماسه گیلگمش؛ ترجمه: محمداسماعیل فلزی؛ تهران: هیرمند. 
شی‌یرا، ادوارد (1375 ش)؛ الواح بابل؛ ترجمه: علی‌اصغر حکمت؛ تهران: علمی و فرهنگی.
کریمر، ساموئل (1383 ش)؛ الواح سومری؛ ترجمه: داوود رسایی؛ تهران: علمی و فرهنگی. 
کمبل، جوزف (1383 ش)؛ اساطیر مشرق‌زمین؛ ترجمه: علی‌اصغر بهرامی؛ تهران: جوانۀ رشد.
گری، جان (۱۳۷۸ ش)؛ شناخت اساطیر خاور نزدیک (بین‌النهرین)؛ ترجمه: باجلان فرخی، تهران: انتشارات اساطیر.
لایک، گوندولین (۱۳۹۳ ش)؛ نگاهی دیگر به جهان اساطیری بابل (جامعه، اقتصاد و فرهنگ)؛ ترجمه: عیسی عبدی؛ تهران: امیر کبیر.
مجیدزاده، یوسف (1376 ش)؛ تاریخ و تمدن بین‌النهرین؛ تهران: علمی و فرهنگی.
مک‌کال، هنریتا (1379 ش)؛ اسطوره‌های بین‌النهرینی؛ ترجمه: عباس مخبر؛ تهران: نشر مرکز.
هوک، ساموئل (1372 ش)؛ اساطیر خاورمیانه؛ ترجمه: ع. ا. بهرامی؛ تهران: روشنگران.
Delaporte, L.. 1998. Mesopotamia. trans. by V. Gordon Childe. London and New York.
 Finkel. Irving. 2014. The Before Noah. New York.
George, Andrew. 2000. The epic of Gilgamesh.UK: Penguin books.
Hoffman, Curtiss. 2004. Dumuzi s Dream: Dream analysis in ancient Mesopotamia. Bridgewater State Collage.
Horne, Charles F. 1917. The sacred Book &Early literature of The East. Austin. London: Lipscomb.
Jaccobsen, Thorkild,  1987. Mesopotamian Religion, in Encyclopedia of religion, Ed. Mircea Eliade, New York, Macmillan.
Jastrow, Morris. 2018. The religion of Babylonia and Assyria. Boston. New York. 
Langdon, Stephen. 1915. Sumerian Epic of Paradise, the Flood & the Fall of Man. Published: University Museum.
MacKenzie. Donald A. 2005. Myths of Babylonia and Assyria.
McIntosh, J. (2005). Ancient Mesopotamia: New Perspectives, Santa Barbara: ABC-CLIO.
Oppenheim, A .Leo. 1914. The interpretation of dreams in the ancient Near East with a translation of an Assyrain dream-book. New York: Parke.
Sitchin, Z. 2004. The Lost Book of Enki: Memoirs and Prophecies of an Extraterrestrial god. Canada: Inner Traditions.