ملکوت در انجیل توماس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته دکتری رشته ادیان و عرفان تطبیقی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/jrr.2024.350512.2056

چکیده

انجیل توماس یکی از کشفیات کتابخانه «نجع حمادی» است که توجه بسیاری از محققان چند دهه اخیر را به خود جلب کرده است. هرچند برخی از آبای کلیسا آن را بدعت‌آمیز دانسته‌اند؛ اما بیشتر پژوهشگران آن را متنی اصیل مربوط به صدر مسیحیت می‌دانند که دربرگیرندۀ سخنان اصیل عیسای ناصری و آموزه‌های باطنی اوست. این انجیل غیررسمی با وجود شباهت‌ها با سایر متون رسمی مسیحیت، به علّت منظرگاه الهیاتی‌اش تفاوت‌های اساسی‌ای نیز دارد. در این تحقیق با استفاده از عبارات انجیل توماس به یکی از تفاوت‌های مهم یعنی مفهوم «ملکوت» پرداخته شده است. انجیل توماس برای تشریح مفهوم ملکوت از تشبیهات فراوانی مانند خردل، آتش، خمیر مایه و شبان استفاده کرده است که ضمن آنها بر خلاف اناجیل رسمی، بیان می‌شود ملکوت نه امری آخرالزمانی، بلکه مفهومی غیرتاریخی، اینجا و اکنون و درونی است. انجیل توماس ملکوت را متعلّق به پدر و دست‌یافتنی می‌داند که از آنِ فقرایی است که در پی مقصود به طلب و جستجو برآمده‌اند و موفّق به خودشناسی شده‌اند؛ سالکانی که مانند کودکان، لباس انانیّت را زیر پا لگدمال می‌کنند و با یکپارچه‌کردن درون و بیرون و رفع تضادهای درونی خود به وحدت رسیده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Kingdom in the Gospel of Thomas

نویسنده [English]

  • Mehran Rahbari
PhD, Comparative Religions and Mysticism, Faculty of Law, Department of Theology and Political Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Gospel of Thomas, a recent discovery within the Nag Hammadi Library, has captured the attention of scholars in recent decades. While some Church leaders consider it heretical, most researchers regard it as an authentic text from early Christianity, containing genuine words attributed to Jesus the Nazarene and his esoteric teachings. This unofficial gospel, despite its similarities to official Christian texts, reveals fundamental theological differences. In this study, we utilize passages from the Gospel of Thomas to highlight one such distinction concerning the concept of the "Kingdom." To clarify the notion of the "Kingdom," this gospel employs various analogies, including mustard, fire, dough, and shepherd. Unlike the official gospels, it asserts that the Kingdom is not an apocalyptic entity but rather a non-historical concept—something present in the here and now, something internal. The Gospel of Thomas posits that the Kingdom belongs to the Father and is accessible to the poor who earnestly pursue the goal of self-awareness. These are wayfarers who, akin to children, trample selfishness beneath their feet, uniting the inner and outer realms to overcome internal conflicts and achieve unity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nagaa Hammadi
  • Gospel of Thomas
  • early Christianity
  • Kingdom
  • unity
شولم، گرشوم (1392 ش)؛ گرایش‌ها و مکاتب اصلی عرفان یهود؛ قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
پیگلز، الین (1395 ش)؛ انجیل‌های گنوسی؛ ترجمه: ماشاءالله کوچکی میبدی؛ چ دوم، تهران: علمی و فرهنگی.
Altizer, Thomas (1963), "Nirvana and Kingdom of God", The Journal of Religion, vol. 43, no. 2.
Baruch (2009), In The Apocrypha: Including Books from the Ethiopic Bible, Compiled by Joseph Lumpkin, Fifth Estate.
Benz, Ernst (2008), The Eastern Orthodox Church: Its Thought and Life, Routledge.
Bets, Hans and et al. (2010), Religion Past and Present: Encyclopedia of Theology and Religion, Boston, Brill.
Bruce, Frederick (1974), Jesus and Christian Origins Outside the New Testament, Eerdmans Pub Co.
Burge, Gary (2014), "Gospel of John", In The Routledge Encyclopedia of the Historical Jesus, Evans, Craig A. (ed.), Routledge.
Chilton, Bruce and Evans, Craig (1998), Studying the Historical Jesus, Brill.
Clement of Alexandria (1885), Stromata, Translated by William Wilson, In The Apostolic Fathers, Philip Schaff (ed.), Christian Classics Ethereal Library.
Clement of Rome (1907), An Ancient Homily, In The Apostolic Fathers, Translated by Joseph B. Lightfoot, New York, Macmillan.
Cross, Frank and Livingstone, Elizabeth (1997), "Kingdom of God", In The Oxford Dictionary of the Christian Church, 3rd ed., Oxford University Press.
Crossan, John (1991)., The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant, San Francisco, HarperCollins.
Crossan, John (1999), The Birth of Christianity: Discovering What Happened in the Years Immediately After the Execution of Jesus, San Francisco, HarperOne.
Crossan, John (2008), In Fragments: The Aphorisms of Jesus, Wipf and Stock.
Crowley, Aleister (1994), Magick (Book Four), Weiser Books.
Dunn, James and Rogerson, John (2003), Eerdmans Commentary on the Bible.
Ehrman, Bart (2003), Lost Scriptures, Oxford University Press.
Erickson, Millard (2001), Introducing Christian Doctrine, 2nd ed., Baker Academic.
Foster, Robert (2002), "Why on Earth Use Kingdom of Heaven? Matthew's Terminology Revisited", New Testament Studies, no. 48.4.
France, Richard (2003), Divine Government: God's Kingship in the Gospel of Mark, Regent College Publishing.
Funk, Robert, and et al. (1993), The Five Gospels: The Search for the Authentic Words of Jesus, San Francisco, Harper San Francisco.
Gathercole, Simon (2014), The Gospel of Thomas; Introduction and Commentary, Brill, Leiden.
Grant, Robert and Freedman, David (1960), The Secret Sayings of Jesus according to The Gospel of Thomas, Fontana Books.
Grenz, Stanley (2000), Theology for the Community of God, 7th ed., Eerdmans.
Hippolytus (1886), The Refutation of All Heresies, Translated by J. MacMahon, In The Apostolic fathers, Philip Schaff (ed.), Christian Classics Ethereal Library.
Jeremias, Joachim (2003), Parables of Jesus, Student Christian Movement Press.
King, Karen (1987), "Kingdom in the Gospel of Thomas", Foundations and Facets Forum, no. 3.
Koester, Helmut (2000), Introduction to the New Testament, 2nd ed., Walter de Gruyter.
Leon-Dufour, Xavier (1967), "Kingdom of God", In Dictionary of Biblical Theology, New York, Desclee Co.
Lüdemann, Gerd (2001), Jesus After 2000 Years, Prometheus.
Marjanen, Antti (1998), "Is Thomas a Gnostic Gospel?", In Thomas at the Crossroads: Essays on The Gospel of Thomas, Risto Uro (ed.), Edinburgh, Clark.
Meyer, Marvin (1992), The Gospel of Thomas: The Hidden Sayings of Jesus, San Francisco, Harper & Collins.
Miller, Betsey (1967), "A Study of the Theme of Kingdom, the Gospel According to Thomas: Logion 18", Novum Testamentum, vol. 9.
Origen (1996), Homilies on Luke, in The Library of Fathers of the Holy Catholic Church, Translated by Joseph Lienhard, The Catholic University of America.
Pentecost, John D. (1998), The Parables of Jesus: Lessons in Life from the Master Teacher, Kregel Publications.
Perkins, Pheme (2007), Introduction to the Synoptic Gospels, Wm. B. Eerdmans.
Rahner, Karl (2004), Encyclopedia of Theology, Burns & Oates.
Robinson, James M. (1990), The Nag Hammadi Library, 3rd ed., San Francisco, Harper One.
Rudolph, Kurt (1987), Gnosis: The Nature & History of Gnosticism, Translated by Robert McLachlan Wilson, Harper San Francisco
Safra, Jacob E., "Kingdom of God", in Britannica Encyclopedia of World Religions, 2006.
Scott, Bernard (1989), Hear Then the Parable: A Commentary on the Parables of Jesus, Fortress Press.
Teachings of Silvanus (1990), In The Nag Hammadi Library, 3rd ed., Robinson, James M., (ed.), San Francisco, Harper One.
Unterman, Alan and et al. (2007), "Shekhinah" in Encyclopaedia Judaica, M. Berenbaum & F. Skolnik (eds.), 2nd ed., 2007.
Vanhoozer, Kevin and Wright, Nicholas (2006), Dictionary for Theological Interpretation of the Bible, Baker Academic.
Wilson, Robert McL. (1960), Studies in Gospel of Thomas, A. R. Mowbray & Co. Limited