رابطه اخلاق و عقل در اندیشه‌ دینی موسی بن میمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی گروه ادیان، پژوهشکده ادیان و مذاهب وابسته به دانشگاه ادیان و مذاهب

2 کارشناسی ارشد ادیان و عرفان دانشگاه الزهرا

چکیده

در قرون وسطا، با قوّت گرفتن رویکردهای فلسفی در میان ربی‌های یهودی، اخلاق یهودی نیز رنگ و بوی فلسفی به خود گرفت. دل‌مشغولی فیلسوفان یهودی در آن زمان، نسبت میان ایمان و عقل و پرسش از ماهیت خدا بود که سبب پیدایش رویکردهای اخلاقی متفاوتی می‌شد. پاسخ به این دو پرسش، به ترتیب، میزان وابستگی اخلاق به تورات، و جایگاه اخلاق را مشخص می‌کرد. در این میان، موسی بن میمون، مهم‌ترین فیلسوف یهودی است که در آثارش به تبیین دیدگاه‌های اخلاقی خود پرداخت. وی در تفسیری بر میشنا می‌کوشد نشان دهد اخلاق یهودی بر متن مقدس استوار است و در دلالة الحائرین ضمن فکور دانستن ذات خداوند (پاسخی که به پرسش دوم می‌دهد)، نشان می‌دهد که کمال انسان در ایمان اوست و اخلاق جز به عنوان مقدمه‌ای برای رسیدن به ایمان درست ارزشی ندارد. در این مقاله، جایگاه اخلاق در اندیشه ابن‌میمون و مسایل مرتبط با آن را می‌کاویم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the relationship

نویسندگان [English]

  • mehrab sadeghnia 1
  • Fatemeh Hajizadeh 2
1
2 (M.A.), Comparative Religion and Mysticisim, University of Alzahra
چکیده [English]

In the middle ages, with strong philosophical attitudes among Jewish rabbis, Jewish ethics became philosophical as well. At the time, Jewish philosophers were concerned with the relationship between faith, reason, and questioning the nature of God which resulted in different ethical attitudes. The answer to these two questions, in addition to the place of ethics, distinguishes the degree of its dependence on Torah (the Old Testament) as well. Moses Maimonides is the most important Jewish philosopher who discusses his own ethical views in his writings. His Commentary on Mishnah tries to show that Jewish ethics is based on the Holy Text. In the Guide for the Perplexed, knowing God as wise in essence, he explains that Human’s perfection is achieved through faith, and true value of ethics lays on its role as an introductory to true faith. This article studies Maimonides ’views on ethics and other related issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maimonides
  • intellectual ethics
  • lawful ethics
  • intellectual perfection
  • ethical perfection
  • moderation
کتاب مقدس (2005). انتشارات ایلام، چاپ چهارم.
شرباک، دهن کوهن (1383). فلسفه یهودی در قرون وسطا، مترجم: علیرضا نقدعلی، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب.
کلنر، مناخیم (1382). «اخلاق یهودی»، ترجمه: مهدی حبیب‌اللهی، در: هفت آسمان، ش17.
فارابی (1405). فصول المنتزعه، چاپ سوم، بی‌جا.
موسی بن میمون (بی‌‌تا). دلالة ‌الحائرین، محقق: حسین آتای، قاهره: مکتبه الدینیه الثقافیه.
ولفسن، هری اوسترین (1368). فلسفه علم کلام، ترجمه: احمد آرام، تهران: انتشارات الهدی.
Aristotle (1941). Nicomachean Ethics, Translated by W. D. Ross, Edited by Richard cKeon, New York: Random House.
 “Seder Nazikin Avodah Zarah” (1961). in: Babilonian Talmud, Trans A. Mishcon, Epstein, Isador (ed.), London: Socino Press.
Joseph, Dan (1976).Jewis Ethical Literather”, in: Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade (ed.), New York: Macmillan.
Kaplan, Lawrence (2002). ‘‘An Introduction to Maimonides’’ Eight Chapter”, the EDAH Journal 2:2.
Maimonides, Moses (1912). Eight Chapters, Trans Josef I., Gorfinkle., Columbia University press.
Maimonides, Moses (1975). Character Traits, in Raymond L. Weiss with Charles Butterworth (eds. And trans.), Ethical Writings of Maimonides, New York: Dover.
Maimonides, Moses (1982). Mishnah Torah, Trans. by Eliyaho Touger, New York, Moznaim.
Pines, Shlomo (1979). “The Limitations of Knowledge according to Al-Farabi, Ibn Bajja, and Maimonides,” in Isadore Twersky (ed.), Studies in Medieval Jewish History a Literature, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rudavsky, T. M. (2010). Maimonides, UK: Willy and BlackWell.
Seeskin, Kenneth (2006). The Cambridge Companion to Maimonides, New York: Cambridg Univresity Press.
Twersky, Isadore (1980). Introduction to the Code of Maimonides (Mishneh Torah), New Haven, CT: Yale University Press.
Shatz, Davi, (2006). “Maimonides Moral Theory”, in: The Cambridge Companion to Maimonides, ed. Seeskin Kenneth, New York, Cambridg University Press.