دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-144