فرجام‌شناسی انسانی در تفکر قبالای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ادیان وعرفان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم وتحقیقات تهران، ، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم وتحقیقات تهران

چکیده

اعتقاد به آخرالزمان و فرجام جهان و انسان یکی از مؤلفه‌های سنت‌های دینی است. در مکتب عرفانی یهود، یعنی قبالا، نیز اعتقاد به فرجام امور، در دو حوزه انسانی و کیهانی، بسیار پررنگ است؛ در فرجام‌شناسی انسانی این مکتب، انسان‌ها کالبدهای معنوی خاصی موسوم به نِفش‏، روئح و نِشامه دارند که هر کدام اقتضائات خاص خود را دارد و بر این اساس تأکید شده که حیات آدمیان پس از مرگ منقطع نشده و آنها در عوالم مختلفی با درجات متفاوت، به زندگی خود ادامه می‌دهند. انسان‌ها پس از مرگ مورد داوری خداوند قرار می‌گیرند و بر حسب اعمال نیک و بدشان به بهشت یا دوزخ می‌روند. در برخی متون قبالا به تناسخ نیز اشاره شده؛ بدین‌ترتیب که بُعد معنوی انسان بدکار پس از مرگ دوباره به این عالم بازخواهد آمد. فرآیند بازگشت‌های متوالی آن‌قدر ادامه می‌یابد که او نسبت به سفیروت (صفات الاهی) معرفت کافی کسب کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Eschatology in Kabbalah Thought

نویسندگان [English]

  • Tahere Hajebrahimi 1
  • Shahrbanu Ramishi 2
1
2 (M.A) Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran
چکیده [English]

The belief in apocalypse and the end of the world is one of the components of religious traditions. In Jewish mysticism, as an esoteric aspect of Judaism, belief in both human and cosmic spheres is so important. According to Kabbalah Eschatology, human has spiritual bodies, called Nefesh, Roah, and Neshamah, and each has special requirements due to its level. Accordingly, the human life is not finished after death; rather it will continue to live in different levels.  After death, man, being judged according to his deeds, goes to heaven or hell. Reincarnation is also referred in some texts of Kabbalah, thus the spiritual dimension of human evil comes back to this world after death. The process continues until the human attains sufficient knowledge to Sefirot (divine attributes).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kabbalah
  • Human Eschatology
  • Death
  • Heaven
  • hell
  • Worlds after death
Danny, Joseph (1996). ‘‘Devekut’’, in: Encyclopedia Judaica, vol. 5, Jerusalem: Keter Pub.
Dovid Dubov, Nissan (2006). The Key to Kabbalah; Discovrring Jewish Mysticism, London: Dwelling Place Pub.
Elliot, R. Wolfson (2006). “kabbalah”, in: The Brill Dictionary of Religion,vol. 2, Boston:Brill Leiden.
Epestain, Isdore (1989). Joduism, Lpndon: Pelican Book.
Franck, Adolph (1926). The Kabbalah or The Religious Philosophy of the Herbrews, Revised and Enlarged, Translated by: I. Sossnitz, New York: The Kabbalah Publishig Company.
Gaster, M. (1980). “Zohar”, in: Encyclopedia of Religion and Ethics, Hastings (ed.), vol. 12, England.
Giller, Pinchas (2001). Reading the Zohar, London: Oxford University Press.
http//www2.kabbalah.com/k/index.php/p=zohar/zohar&vol=2&see=42.
 Idel, Moshe (2002). Absorbing Perfections, Kabbalah and Interpretation, New Haven & London: Yale University Press.
Idel, Moshe (2005). Ascensions on High in Jewish Mysticism; Pillars, Lines, Laders, New York: CEU Prees.
Idel, Moshe (1996). “Kabbalah”, in: Encyclopedia Judaica, vol. 11, Jerusalem:Keter Pub.
 Abelson, J., M. A., & D. Lit (1913). Jewish Mysticism, London: G. Bell & Sons.
Kurzweil, Arthur (2007), Kabbalah for Dummies, England: British Library.
 Latiman, Rav Michael (2005). The Path of Kabbalah, Canada: Laitman Kabbalah Publishers.
 Mathers, S. L. MacGregor (2003). The Kabbalah Unveiled, England: Celephais Press.
 Prophet, Clare Elizabeth (1992). Pearls of Wisdom, Featuring Kabbalah, Key To Your Hidden Power, U.S.A.:Church Universal and Triumphant.
 Rubenson, R. Betty (1996). ‘‘Gehinnom’’, in: Encyclopedia Judaica, vol. 7, Jerusalem: Keter Pub.
 Schaya, Leo (1971). The Universal Meaning of the Kabbalah, Translated by: N. Pearson, United State of America: University Books.
Scholem, G. G. (1949). Zohar the Book of Splenour, Basic Readings from the Kabbalah. London: Schocken Book.
_________ (1972). The Messianic Idea in Judaism, New York: Schocken Books, Second Printing.
_________ (1996a). ‘‘Eschatology”, in: Encyclopedia Judaica, vol. 6, Jerusalem: Keter Pub.
_________ (1954). Major Trends in Jewish Mysticis, New York: Schoken Books.
_________ (1996b). ‘‘Gigul”, in: Encyclopedia Judaica, vol. 7, Jerusalem: Keter Pub.
Sperling, S. David (1996). “Garden of Eden”, in: Encyclopedia Judaica, vol. 7, Jerusalem: Keter Pub.
The Zohar (1934). Translated by: H. Sperling & M. Simon, 5 vol., New York: Rebecca Bennet Pub.
 Zohar (the Book of Spendour) (1997). Scholem (ed.), London: Ride & Co.
 Zohar (The Book of Elightenment) (1983). Translated by: Daniel Chanant Matt, U.S.A.: Paulist Press.