نویسنده = داود معماری
تعداد مقالات: 2
1. تطور مفهوم «اسلام» بر اساس روابط آن با دیگر ادیان: تحلیل نظریه ژاک واردنبرگ

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 53-78

10.22034/jrr.2021.240388.1745

کوثر حلال خور؛ داود معماری؛ راضیه حلال خور


2. نمادسازی قرآن کریم در داستان حضرت نوح (ع(

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 60-83

داود معماری؛ مریم قلی پور