نویسنده = ابوالفضل محمودی
پیامدهای تخریب معبد دوم بر یهودیت: بررسی اثرپذیری از ادیان ایران باستان پس از این تخریب

دوره 11، شماره 21، مرداد 1402، صفحه 231-254

10.22034/jrr.2023.314395.1944

علی قناعتیان جهرمی؛ طاهره حاج ابراهیمی؛ سید فتح الله مجتبایی؛ ابوالفضل محمودی


مفهوم «روشن‌شدگی»: بررسی مقایسه‌ای دیدگاه هوئی‌ننگ و ابوسعید ابوالخیر

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 253-274

10.22034/jrr.2021.252520.1791

مریم علوی؛ مهدی لک زایی؛ ابوالفضل محمودی