انسان‌شناسی الاهیاتی نوارتدوکس راینهولد نیبور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات تطبیقی ادیان، گرایش الاهیات مسیحی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

2 دانشیار فلسفه دین، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، ایران

3 استادیار گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

الاهیات مسیحی نوارتدوکسی، که به الاهیات نواصلاحات، بحران یا دیالکتیک نیز مشهور است، اولین صدای مخالف با الاهیات مسیحی لیبرال است که در تمدن غرب، در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، الاهیات غالب بود. الاهی‌دانان نوارتدوکس، هرچند با هم کاملاً همنوا نیستند، ولی در ضدیت با آموزه‌های الاهیات لیبرال و بازگشتی نو به الاهیات ارتدوکسی هم‌صدا هستند. راینهولد نیبور بنیان‌گذار اصلی الاهیات نوارتدوکسی آمریکا است. انسان‌شناسی، محور اصلی الاهیات او است که اساس آموزه‌های الاهیاتِ اخلاقِ اجتماعی و الاهیات سیاسی‌اش را شکل می‌دهد. او خوش‌بین‌ترین دیدگاه بدبینانه به ماهیت انسان در رویکرد الاهیاتی نوارتدوکسی را دارد. الاهیات نفس و الاهیات گناه در انسان‌شناسی او برجسته است. در اندیشه نیبور، انسان روحی خودمتعال و خودآگاه با روابطی دیالکتیکی در موقعیت‌های پارادوکسی است. انسان به نحو اجتناب‌ناپذیری گناهکار است، هرچند گناه ضرورت ماهیت او نیست. گناه نخستین در انسان موروثی نیست بلکه در تمایل به شورش و عصیان او در برابر خدا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neo-orthodox Theological Anthropology of Reinhold Niebuhr

نویسندگان [English]

  • Montazar Balouchi 1
  • Yousef Daneshvar Nilu 2
  • Mehrab Sadeghnia 3
  • Behruz Hadadi 3
1 PhD Student in Comparative Studies of Religions, Christian Theology, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
2 Associate Professor, Department of Philosophy of Religion, Imam Khomeini Educational and Research Institute, Qom, Iran
3 Assistant Professor, Department of Abrahamic Religions, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
چکیده [English]

Neo-orthodox Christian theology, also known as neo-reformist, crisis, or dialectical theology, was the first voice against liberal Christian theology which prevailed in Western civilization in the late nineteenth and early twentieth centuries. Neo-orthodox theologians, though not entirely in agreement with each other, are unanimous in their opposition to the teachings of liberal theology and in their new return to orthodox theology. Reinhold Niebuhr is the main founder of American neo-orthodox theology. Anthropology is the main focus of his theology, which forms the basis of his theological teachings of social ethics and political theology. He has the most optimistic pessimistic view of human nature in the neo-orthodox theological approach. The theology of soul and the theology of sin are prominent in his anthropology. In Niebuhr's thought, man is a self-transcendent and self-conscious soul with dialectical relations in paradoxical situations. Man is inevitably a sinner although sin is not necessarily his nature. The first sin is not inherited in man, but in the tendency to rebel he is against God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthropology
  • Reinhold Niebuhr
  • Christian Theology
  • Neo-orthodoxy
  • Sin
کتاب مقدس، نرم‌افزار مژده.
تیسن، هنری (بی‌تا). الاهیات مسیحی،ترجمه: ط. میکائیلیان، بی‌جا: حیات ابدی.
کلمنتز، کیت (1388). «الاهیات در زمان حاضر»، ترجمه: مهراب صادق‌نیا، در: مجموعه مقالات الاهیات جدید مسیحی، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
گ‍رن‍ز، است‍ن‍ل‍ی؛ آل‍س‍ون، راج‍ر (۱۳۸۶). الاهیات مسیحی در قرن بیستم، ت‍رجم‍ه: روب‍رت آس‍ریان، می‍ش‍ل آق‍ام‍الیان، تهران: کتاب روش‍ن.
علمی، قربان (1396). «انسان‌شناسی پولس: بررسی و نقد»، در: معرفت ادیان، س8، ش30، ص97-116.
 
Davies, D. R. (1948). Reinhold Niebuhr: Prophet from America, New York: Macmillan.
Gilkey, L. (2002). On Niebuhr: A Theological Study, University of Chicago Press.
Hamilton, K. M. (2013). The Doctrine of Humanity in the Theology of Reinhold Niebuhr, Wilfrid Laurier University Press.
Harries, R. (1986). Reinhold Niebuhr and the Issues of Our Time, Andrew Mowbray Incorporated Publishers.
Klug, E. F. (1984). The Doctrine of Man: Christian Anthropology. Book Reviews, 25, 1.
Livingston, J. C.; Fiorenza, F. S. (2006). Modern Christian Thought: The Twentieth Century, Vol. 2, Fortress Press.
Molhoek, B. (2015). Revitalizing the Originals: Reinhold Niebuhr’s Original Sin and Original Righteousness in Light of Theology and Science, PCTS Meeting
Niebuhr, R. (1943). The Nature and Destiny of Man: a Christian Interpretation, Vol. 2, Nisbet.
Niebuhr, R. (1945). The Nature and Destiny of Man: a Christian Interpretation, Vol. 1, Nisbet.
Niebuhr, R. (1951). "Coherence, Incoherence, and Christian Faith", in: The Journal of Religion, 31 (3): 155-168.
Niebuhr, R. (1953). Christian Realism and Political Problems, New York: Scribner.
Niebuhr, R. (1955). The Self and the Dramas of History, New York: Scribner.
 
Niebuhr, R. (1972). The Children of Light and the Children of Darkness, New York: Charles Scribner's Sons.
Ottati, D. F. (2009). "The Niebuhrian Legacy and the Idea of Responsibility", in: Studies in Christian Ethics, 22 (4): 399-422.
Patton, H. G. (1977). "Reinhold Niebuhr", available at: http://www.religiononline.org.
Queen, E. L.; Prothero, S. R.; Shattuck, G. H. (2010). Encyclopedia of American Religious History, Infobase Publishing.
Rees. B. R. (1991). The Letters of Pelagius and His Followers, Woodbridge: Boydell Press.
Roberts, K. A. (2016). "Reinhold Niebuhr: The Logic of Paradox for a Theology of Human Nature", in: Vol. 10, Tome II: Kierkegaard's Influence on Theology (pp. 157-170), Routledge.
Shapiro, F. R. (2014). "Who Wrote the Serenity Prayer?", The Chronicle Review, April 28.
Straub, B. (2011). "Reinhold Niebuhr’s Neo-Orthodox Doctrine of Sin", Seminar in 20th Century Theology HT811, July 2011.
Williams, D. D. (1949). God’s Grace and Man’s Hope, New York: Harper & Bros.