دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 1-316 

مقاله پژوهشی

بررسی تطبیقی مصادیق «احسان» در قرآن و عهدین

صفحه 7-24

10.22034/jrr.2021.245443.1761

پری فیروزفرد؛ سید احمد میریان آکندی؛ مرتضی خرمی؛ مهدی افچنگی


انسان‌شناسی الاهیاتی نوارتدوکس راینهولد نیبور

صفحه 185-213

10.22034/jrr.2021.212034.1660

منتظر بلوچی؛ یوسف دانشور نیلو؛ مهراب صادق‌نیا؛ بهروز حدادی