آخرت‌شناسی به روایت قرآن و عهد جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری الاهیات تطبیقی، گرایش الاهیات مسیحی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

2 دانشیار گروه مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

3 دانشیار گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

4 استادیار گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

آموزه آخرت از تعالیم مهم کتاب مقدس و قرآن کریم است. در هر دو متن، آیات متعددی درباره آخرت آمده است. با این حال، معنا و ماهیّت آخرت در این دو کتاب تفاوت‌هایی با هم دارد. این تفاوت ماهوی در نهایت به تفاوت در رویکرد این دو کتاب در مطرح‌کردن آموزه معاد انجامیده است. این مقاله با هدف نشان‌دادن تفاوت اساسی رویکرد این دو متن در مطرح‌کردن آموزه معاد نوشته شده است. روش این مقاله، تحلیل محتوای عرفی است و نویسندگان از این طریق به کشف چارچوب مفهومی این آموزه در هر دو متن اقدام کرده‌اند. بر اساس این روش، کتاب مقدس با استفاده از چارچوب مفهومی خاصی آموزه آخرت را مطرح کرده که چنین است: مرگ، بازگشت مسیح، رستاخیز، روز خدا، نامه‌های عمل، داوری، نوسازی زمین و آسمان، زندگی بازپسین، بهشت، جهنم. چارچوب مفهومی قرآن کریم هم چنین است: مرگ، رجوع به خدا، قیامت، محاسبه و داوری، نامه عمل، گواهی و گواهان، حکم و حسرت و شادی، حیاة‌الآخرة، بهشت، جهنم. چارچوب مفهومی هر دو کتاب تا حدی مشابهت دارد. وجود مفاهیمی چون «نامه عمل»، «گواهان»، و «داوری» نشان می‌دهد که رویکرد و هدف اصلی و کلّی هر دو کتاب در مطرح‌کردن آموزه آخرت، اخلاقی است. با این حال، قرآن کریم در این زمینه بیشتر و آشکارتر از کتاب مقدس به دنبال این هدف است. در عوض، کتاب مقدس زمینه‌های الاهیاتی را بیش از قرآن در مطرح‌کردن آموزه آخرت دنبال می‌کند. اناجیل با تأکید بر بازگشت عیسی و زنده‌شدن مردگان به دنبال توجیه ایمان مسیحی هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Eschatology According to the Quran and the New Testament

نویسندگان [English]

  • Morteza Ardeshir 1
  • Seyyed Abu al-Hasan Nawwab 2
  • Ahmad Reza Meftah 3
  • Mehrab Sadeghnia 4
1 PhD Student in Comparative Theology (Christian Theology), University of Religions and Denominations, Qom, Iran
2 Associate Professor, Department of Jurisprudential Religions, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
3 Associate Professor, Department of Abrahamic Religions, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
4 Assistant Professor, Department of Abrahamic Religions, University of Religions and Denominations, Qom, Iran
چکیده [English]

The doctrine of the Hereafter is one of the important teachings of the Bible and the Holy Quran. In both texts, there are several verses in this regard. However, the meaning and nature of the Hereafter are different in these two books. Such a difference has also ultimately led to differences in the approach of the two books in introducing the doctrine of the resurrection. This article has been written with the aim of showing the fundamental difference between the approaches of these two texts in introducing the doctrine of resurrection. The method of the article is customary content analysis through which the authors have explored the conceptual framework of the mentioned doctrine in both texts. According to this method, the Bible, using a special conceptual framework, introduces the doctrine of the Hereafter, which is as follows: death, return of Christ, resurrection, day of God, letters of action, judgment, renewal of earth and sky, afterlife, heaven and hell. The conceptual framework of both books is somewhat similar. Concepts such as "Letter of Action", "Witnesses", and "Judgment" show that the main and general approach and purpose of both books in presenting the doctrine of the Hereafter is ethical. However, the Holy Quran pursues this goal more clearly than the Bible. In contrast with regard to presenting the doctrine of the Hereafter, the Bible pursues more theological contexts than the Quran. The Gospels seek to justify the Christian faith by emphasizing the return of Jesus and the resurrection of the dead

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eschatology
  • Quran
  • Bible
  • Resurrection
  • Return of Christ
قرآن کریم.
کتاب مقدس.
ابراهیمی دینانی، غلام‌حسین (1393). شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی، تهران: حکمت، چاپ یازدهم.
بیضاوی، عبدالله بن عمر (1418). انوار التنزیل و اسرار التأویل، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
تعالیم کلیسای کاتولیک (1393). ترجمه: احمدرضا مفتاح، حسین سلیمانی و حسن قنبری، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
تیسن، هنری (بی‌تا). الاهیات مسیحی، ترجمه میکائیلیان، بی‌جا: حیات ابدی.
خرازی، سید محسن (1392). بدایة المعارف الالهیة فی شرح عقائد الامامیة، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوازدهم.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412). المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دار العلم، دمشق: دار الشامیة.
سیوطی، جلال‌ الدین محمد بن ابی بکر (1404). الدر المنثور، قم: مکتبة آیت الله مرعشی نجفی.
صادق‌نیا، مهراب (1384). «پولس و شریعت»، در: هفت‌آسمان، س7، ش25، ص25-60.
صادق‌نیا، مهراب (1385). «تصویر انتظار در عهد جدید»، در: مشرق موعود، پیش‌شماره 1، ص175-186.
صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم (1395). المبدأ والمعاد، ترجمه: سید جلال‌الدین آشتیانی، تهران: انجمن فلسفه ایران.
طباطبایی، محمدحسین (1383). المیزان فی تفسیر القرآن، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
طبرسی، فضل بن حسن (1372). مجمع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار العلوم.
کهن، آبراهام (1356). گنجینه‌ای از تلمود، تهران: اساطیر، چاپ دوم.
ماسون، دنیز (1389). قرآن و کتاب مقدس: درون‌مایه‌های مشترک، ترجمه: فاطمه سادات تهامی، تهران: سهروردی
محمدی ری‌شهری، محمد (1384). الدنیا والاخرة فی الکتاب والسنة، قم: دارالحدیث، چاپ چهارم.
مغنیه، محمدجواد (1371). تاریخ فلسفه مبدأ و معاد، ترجمه: لطیف راشدی، قم: نشر مرتضی.
ناس، جان بایر (1382). تاریخ جامع ادیان، ترجمه: علی‌اصغر حکمت، تهران: علمی و فرهنگی.
هینلز، جان آر. (1386). فرهنگ ادیان جهان، ترجمه: ع. پاشایی، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
Williams, M. E. (2013). “Eschatology” in: New Catholic Encyclopedia, Washington, D. C.‌‫: Catholic University of America. ‌‫
Chisholm, Hugh (2018). “Eschatology” in: Encyclopedia of Britannica, Creative Media Partners, LLC.