آخرت‌شناسی به روایت قرآن و عهدجدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 قائم مقام معاونت آموزشی دانشکده ادیان

2 دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

3 استادیار دانشگاه ادیان

10.22034/jrr.2021.266553.1818

چکیده

دکترین آخرت از مهم‌ترین تعالیم کتاب مقدس و قرآن کریم است. در هر دو متن آیات زیادی در باره آخرت آمده است. با این حال، معنا و ماهیّت آخرت در هر دو کتاب تا اندازه زیادی با هم تفاوت دارد. این تفاوت ماهوی در نهایت به تفاوت در رویکر این دو کتاب در طرح آموزه معاد انجامیده است. این مقاله با هدف نشان دادن تفاوت اساسی رویکرد این دو متن در طرح آموزه‌ی معاد نوشته شده است. روش مورد استفاده‌ در این مقاله، تحلیل محتوای عرفی است و نویسندگان از این طریق به کشف چارچوب مفهومی این آموزه در هر دو متن اقدام کرده اند. بر اساس این روش کتاب مقدس با استفاده از این چارچوب مفهومی به طرح آموزه آخرت پرداخته است: مرگ، بازگشت مسیح، رستاخیز، روز خدا، نامه‌های عمل، داوری، نوسازی زمین و آسمان، زندگی بازپسین، بهشت، جهنم. قرآن کریم نیز در این چارچوب مفهومی به این کار اقدام کرده است: مرگ، رجوع به خدا، قیامت، محاسبه و داوری، نامه‌ی عمل، گواهی و گواهان، حکم و حسرت و شادی، حیات‌الآخره، بهشت، جهنم. چارچوب مفهومی هر دو کتاب تا اندازه‌ای مشابهت دارند. وجود مفاهیمی چون نامه‌ی عمل، گواهان، و داوری نشان می‌دهد که رویکرد اصلی و کلّی هر دو کتاب در طرح آموزه‌ی آخرت اخلاقی است. به این معنا که هر دو کتاب اهدافی اخلاقی را از طرح این آموزه دنبال می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

آخرت‌شناسی به روایت قرآن و عهدجدید

نویسندگان [English]

  • مرتضی اردشیر 1
  • سید ابوالحسن نواب 2
  • مهراب صادق نیا 3
1 قائم مقام معاونت آموزشی دانشکده ادیان
2 دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب
3 استادیار دانشگاه ادیان
چکیده [English]

دکترین آخرت از مهم‌ترین تعالیم کتاب مقدس و قرآن کریم است. در هر دو متن آیات زیادی در باره آخرت آمده است. با این حال، معنا و ماهیّت آخرت در هر دو کتاب تا اندازه زیادی با هم تفاوت دارد. این تفاوت ماهوی در نهایت به تفاوت در رویکر این دو کتاب در طرح آموزه معاد انجامیده است. این مقاله با هدف نشان دادن تفاوت اساسی رویکرد این دو متن در طرح آموزه‌ی معاد نوشته شده است. روش مورد استفاده‌ در این مقاله، تحلیل محتوای عرفی است و نویسندگان از این طریق به کشف چارچوب مفهومی این آموزه در هر دو متن اقدام کرده اند. بر اساس این روش کتاب مقدس با استفاده از این چارچوب مفهومی به طرح آموزه آخرت پرداخته است: مرگ، بازگشت مسیح، رستاخیز، روز خدا، نامه‌های عمل، داوری، نوسازی زمین و آسمان، زندگی بازپسین، بهشت، جهنم. قرآن کریم نیز در این چارچوب مفهومی به این کار اقدام کرده است: مرگ، رجوع به خدا، قیامت، محاسبه و داوری، نامه‌ی عمل، گواهی و گواهان، حکم و حسرت و شادی، حیات‌الآخره، بهشت، جهنم. چارچوب مفهومی هر دو کتاب تا اندازه‌ای مشابهت دارند. وجود مفاهیمی چون نامه‌ی عمل، گواهان، و داوری نشان می‌دهد که رویکرد اصلی و کلّی هر دو کتاب در طرح آموزه‌ی آخرت اخلاقی است. به این معنا که هر دو کتاب اهدافی اخلاقی را از طرح این آموزه دنبال می‌کنند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • آخرت شناسی
  • قرآن
  • کتاب مقدس
  • معاد
  • بازگشت مسیح