تبیین مراتب هستی و فرّه‌‌ یزدانی در کتاب سوم دینکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، (گرایش اندیشه‌‌های سیاسی)، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22034/jrr.2024.347216.2034

چکیده

دین مزدایی در جایگاه دین رسمی عهد ساسانی از ساحتی باطنی و اشراقی برخوردار است که با کیهان‌شناسی و ساختار جهان از یک‌سو و تکالیف اخلاقی فردی از سوی دیگر پیوستگی دارد. دوران آمیختگی نور و ظلمت، هر کسی در هر طبقۀ مردمانه‌‌ای برابر وظیفۀ اندازه‌شدۀ خود رفتار می‌‌کند و از ایجاد آشوب و تفرقه طبقاتی و چشم‌‌داشت اهریمنی به خواسته و دارایی دیگران دوری می‌‌کند. این وظیفه به گونۀ سلسله‌‌مراتبی در دو جهان «مینوگ» و «گیتیگ» پدیدار است که هدف بررسی این پژوهش را شکل می‌‌دهد. پرسش اصلی این است که ساختار جهان و تکالیف اخلاقی افراد بر چه مبنایی در کتاب سوم دینکرد استوار شده است؟ و نقش کشوربان و فرد مؤمن به دین مزدایی در مواجهه با آشفته‌‌کاری‌‌های اهریمن چیست؟ یافته‌‌های تحقیق نشان می‌‌دهد جهان‌‌آفرین، کشوربان‌ و مردمان در راستای یک زنجیره بنیادین، غایتی جز شکست اهریمن ندارند و این مهم با اندازه‌‌شناسی فرّه یزدانی درون هر فرد برای واپس‌راندن اهریمن از جهان پاک گوهر انجام می‌‌پذیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Account of the Degrees of Being and Divine Farrah (Splendor) in Denkard, Book Three

نویسندگان [English]

  • Seyedhashem Moniri 1
  • Rouhollah Eslami 2
  • Seyyed Hossein Athari 3
1 PhD student, Political Thought, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Assistant professor, Department of Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate professor, Department of Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Mazdaism, designated as the official religion during the Sasanian era in Iran, encompasses an inner illuminative dimension intricately connected to cosmology and the world's structure on one hand, and individual moral obligations on the other. In the era marked by the mingling of light and darkness, individuals across social classes adhere to their assigned duties, preventing the emergence of chaos, class divisions, and the coveting of others' possessions. These duties manifest hierarchically in the realms of "Menog" and "Getig," forming the focal point of this research. The primary inquiry revolves around unraveling the foundations of the world's structure and individuals' moral responsibilities as outlined in Book Three of Denkard. Additionally, the study delves into the roles of the nation-guardian and followers of Mazdaism in confronting the chaotic deeds of Ahriman. The findings indicate that the world's creator, the guardian of the nation, and its people, united in a fundamental chain, share a singular objective—overcoming Ahriman. This pursuit involves understanding the extent of "Divine Splendor" (Farrah Yazdani) within each individual, serving as a means to repel Ahriman from the inherently pure world.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book Three of Denkard
  • Farrah Yazdani (Divine Splendor)
  • khīshkārī
  • Mazdaism
  • metaphor of fundamental chain
آموزگار، ژاله (1393 ش)؛ تاریخ اساطیر ایران؛ چ شانزدهم، تهران: سمت.
احمدوند، شجاع و روح‌الله اسلامی (1399 ش)؛ اندیشه سیاسی در ایران باستان؛ چ سوم، تهران: سمت.
احمدوند، شجاع و احمدرضا بردبار (1398 ش)؛ «مبانی دینی ‌دولت در ایران باستان از دوره اساطیری تا دولت هخامنشی»؛ دولت‌پژوهی، دورۀ 5، ش 19.
انصافی، مصطفی و شجاع احمدوند (1398 ش). «دین و دولت در عهد ساسانی؛ درآمدی بر الهیات سیاسی زرتشت»؛ رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، دورۀ 11، ش 1.
بویس، مری (1394 ش)؛ «ادبیات فارسی میانه» در: سه گفتار درباره ادبیات ایران پیش از اسلام؛ ترجمه: یدالله منصوری؛ تهران: آوای خاور.
بویس، مری (1388 ش)؛ جستاری در فلسفه زرتشتی (مجموعه مقالات)؛ مترجمان: سعید زارع، سعیدرضا منتظری و نیلوفرسادات نواب؛ قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.
بهار، مهرداد (1375 ش)؛ پژوهشی در اساطیر ایران (پاره نخست و پاره دویم)؛ ویراستار: کتایون مزداپور؛ تهران: آگه.
پاناینو، آنتونیو (1399 ش)؛ «پادشاهی مقدس و دیگر جنبه‌‌های نمادین سلطنتی در ایدئولوژی هخامنشیان و ساسانیان» در: نهاد پادشاهی در ایران باستان؛ گردآوری: تورج دریایی؛ ترجمه: مهناز بابایی؛ تهران: مؤسسه آبی پارسی و پل فیروزه.
دریایی، تورج (1397 ش)؛ جهان ساسانی (مقالاتی دربارۀ تاریخ ایرانشهر)؛ ترجمه: مهناز بابایی؛ تهران: فروهر.
دوشن‌‌گیمن، ژاک (1375 ش)؛ دین ایران باستان؛ ترجمه: رؤیا منجم؛ تهران: فکر روز.
دومناش، ژان (1337 ش)؛ «مذهب زرتشت: مذهب رسمی دولتی» در: تمدن ایرانی؛ اثر چند تن از خاورشناسان فرانسوی؛ ترجمه: عیسی بهنام؛ تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
دومناش، ژان (1385 ش)؛ «ادبیات زرتشتی پس از فتوح مسلمانان» در: تاریخ ایران: از ظهور اسلام تا آمدن دولت سلجوقیان و از فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان؛ گردآورنده: ر. ن. فرای؛ ترجمه: حسن انوشه؛ ج چهارم، تهران: امیرکبیر.
رضایی‌‌راد (1389ش)؛ مبانی اندیشه سیاسی در خرد مزدایی؛ چ دوم، تهران: طرح نو.
زنر، رابرت چارلز (1384 ش)؛ زروان یا معمای زرتشتی‌‌گری؛ ترجمه: تیمور قادری؛ تهران: امیرکبیر.
شاکد، شائول (1378 ش)؛ تحول ثنویت: تنوع آرای دینی در عصر ساسانی؛ ترجمه: سیداحمدرضا قائم‌‌مقامی؛ تهران: نشر ماهی.
شاکد، شائول (1381 ش)؛ از ایران زرتشتی تا اسلام: مطالعاتی دربارۀ تاریخ دین و تماس‌‌های میان‌‌فرهنگی؛ ترجمه: مرتضی ثاقب‌‌فر؛ تهران: ققنوس.
عریان، سعید (1398 ش)؛ «نگرش توحیدی در دین زرتشتی ساسانی» در: مجموعه مقالات زبان‌‌شناسی و ایران‌‌شناسی؛ به کوشش: مریم حاتمی؛ تهران: برسم.
کاویانی، شیوا (1385 ش)؛ «خرد [عقل] در اندیشه ایران باستان و آیین زرتشت» در: روشنان سپهر اندیشه؛ فلسفه و زیباشناسی در پرتو فرهنگ ایران باستان؛ چ دوم، تهران: بدرقه جاویدان.
کتاب سوم دینکرد (1399 ش)؛ تدوین‌‌کنندگان: آذرفرنبغ پسر فرخزاد، آذرباد پسر امید؛ ترجمه و یادداشت: فریدون فضیلت؛ ویراست دوم، تهران: برسم.
کریستین‌‌سن، آرتور (1388 ش)؛ مزداپرستی در ایران قدیم: تحقیقاتی در باب کیش زرتشتی ایران باستان؛ ترجمه: ذبیح‌الله صفا؛ تهران: هیرمند.
کوچش، زولتان (1398 ش)؛ استعاره: مقدمه‌‌ای کاربردی؛ ترجمه: جهانشاه میرزابیگی؛ چ سوم، ویراست دوم، تهران: آگاه.
گات‌‌ها؛ کهن‌‌ترین بخش اوستا (1394 ش)؛ به کوشش: ابراهیم پورداود؛ چ چهارم. تهران: اساطیر.
لیکاف، جورج و مارک ترنر (1399 ش)؛ فراسوی عقل سرد (راهنمای تخصصی استعاره شعری)؛ ترجمه: مونا بابایی؛ تهران: نشر نویسه پارسی.
مالاندرا، ویلیام. و (1391 ش)؛ مقدمه‌‌ای بر دین ایران باستان بر اساس متن‌‌هایی از اوستا و کتیبه‌‌های هخامنشی؛ ترجمه: خسرو قلی‌‌زاده؛ تهران: بنگاه ترجمه و کتاب پارسه.
متن‌‌های پهلوی (1391 ش)؛ گردآورنده: جاماسب‌‌جی دستور منوچهر جی جاماسب آسانا؛ پژوهش سعید عریان؛ تهران: نشر علمی.
مزداپور، کتایون (1394 ش)؛ «اهورامزدا» در: ادیان و مذاهب در ایران باستان؛ ویراستاران: فرنگیس پرویزی و مریم ربانی؛ تهران: سمت.
موله، ماریان (1395)؛ آیین، اسطوره و کیهان‌‌شناسی در ایران باستان: مسئلۀ سنت زرتشتی و مزدایی؛ ترجمه: محمد میرزایی؛ تهران: نگاه معاصر.
ویدن‌‌گرن، گئو (1377 ش)؛ دین‌‌های ایران؛ ترجمه: منوچهر فرهنگ؛ تهران: آگاهان ایده.
هرمزدیشت (1394 ش)؛ تفسیر و تألیف: ابراهیم پورداود؛ ج اول، چ دوم، تهران: اساطیر.
هیربدستان اوستا و زند (1401 ش)؛ گردآوری و ترجمه: فریناز اطمینان؛ تهران: برسم.
هینلز، جان (1395 ش)؛ شناخت اساطیر ایران؛ ترجمه: ژاله آموزگار و احمد تفضلی؛ چ نوزدهم، تهران: چشمه.
یسنا (1387 ش)؛ تفسیر و تألیف: ابراهیم پورداود؛ چ دوم، تهران: اساطیر.
یشت‌‌ها (1394 ش)؛ تفسیر و تألیف: ابراهیم پورداود؛ ج دوم، چ دوم، تهران: اساطیر.

 

Azarnouche, Samra. (2020). "Religions de l’Iran ancien: études zoroastriennes", Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences religieuses, 127 | 2020, 59-70. doi.org/10.4000/asr.3232
De Menasce, Jean-Pierr. (1975). Le Troisième Livre Du Dēnkart. Traduit de Pehlevi. Paris: Librairie C. Klincksieck.
De Menasce, Jean-Pierre. (1958). "Une Encyclopédie Mazdiénne, le Dēnkart", In: journal of Bibliothèque de l'École Pratique des Hautes Études, Sciences Religieuses, LXIX, 117 pp. Paris. Presses Universitaires de France.
Dinshaw Vevaina, Yohan Sohrab. (2015). "Theologies and Hermeneuitics", In: The Wiley Blackwell Companion to Zoroastrianism. Edited by Michael Stausberg, Yohan Sohrab – Dinshaw Vevaina and Anna Tessmann. John Wiley & Sons Inc. pp 211-234.
Jackson, A. V. Williams. (1965). Zoroastrian Studies: The Iranian Religion and Various Monographs. NY: AMS Press Inc.
Panaino, Antonio. (2015). "Cosmologies and Astrology, In: The Wiley Blackwell Companion to Zoroastrianism. Edited by Michael Stausberg, Yohan Sohrab – Dinshaw Vevaina and Anna Tessmann. John Wiley & Sons Inc. pp 235-257.
Skjærvø, Prods Oktor. (2011). The Spirit of Zoroastrianism. New Haven, CT / London: Yale University Press.
Terribili, Voir G. (2017). "Dēnkard III Language Variation and the Defence of Socio-Religious Identity in the Context of Early-Islamic Iran", Open Linguistics 3 (2017), p. 396‑418. doi.org/10.1515/opli-2017-0020
Williams, A, Herzig, E (ed.) & Stewart, S (ed.) (2012), »Authority and Identity in the Pahlavi Books«, In: Early Islamic Iran: The Idea of Iran, Vol 5, Macmillan Publishers Ltd, London & New York, pp. 139-152.
Zaehner, R. C. (1961). The Dawn and Twilight of Zoroastrianism. NY: G. P. Putnam's Sons.
Ahmadvand, S; Bordbar, A. (2019). "State Formation in Ancient Iran: Transition from Mythological Age to the Establishment of Achaemenid State", State Studies, 5(19), 81-106. doi: 10.22054/tssq.2019.39483.643 ]In Farsi[
Ahmadvand, S; Eslami, R. (2020). Political Thought in Ancient Iran. 3rd Edition. Tehran: SAMT. ]In Farsi[
Amoozegar, J. (2014). Mythological History of Iran. Sixteenth edition. Tehrān: SAMT. ]In Farsi[
Azarnouche, S. (2020). "Religions de l’Iran ancien: études zoroastriennes", Annuaire de l'École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences religieuses, 127 | 2020, 59-70. doi.org/10.4000/asr.3232
Bahār, M. (1996). Research in Iranian Mythology (The first part and the second part). Editor Katāyoun Mazdāpour. Tehrān: Āgah. ]In Farsi[
Boyce, M. (2009). An essay on Zoroastrian philosophy (collection of articles). Translators: Saeed Zāre, Saeedrezā Montazeri, Nilofarsādāt Nawab. Qom: University of Religions and Denominations. ]In Farsi[
Boyce, M. (2014). "Middle Persian Literature", In: Three Essays on the Iranian Literature in the Pre – Islamic Period. Written by Ilya Gershevitch and Mary Boyce. Translated by Yadullāh Mansouri. Tehran: Āvāy Khāvar. Pp. 78-152. ]In: Farsi[
Christensen, A. (2009). Mazdaism in Ancient Iran: Research on the Zoroastrian Religion of Ancient Iran. Translated by Zabihollāh Safa. Tehrān: Hirmand. ]In Farsi[
Daryae,. (2018). Sassanid World (Articles about Iranshahr). Translated by Mahnāz Bābāei. Tehrān: Fravahr. ]In Farsi[
De Menasce, J. (1958). "Une Encyclopédie mazdiénne, le Dēnkart", In: journal of Bibliothèque de l'École Pratique des Hautes Études, Sciences Religieuses, LXIX, 117 pp. Paris. Presses Universitaires de France.
De Menasce, J. (1958). "Zoroastrian religion: official state religion", In: Iranian civilization; The work of several French orientalists. Translated by Isā Behnām. Tehrān: Book Translation and Publishing Company. ]In farsi[
De Menasce, J. (1975). Le Troisième Livre Du Dēnkart. Traduit de Pehlevi. Paris: Librairie C. Klincksieck.
De Menasce, J. (1975)."Zoroastrian Literature after the Muslim Conquest", In R.N. Frye (ed.), From the Arab Invasion to the Saljuqs. The Cambridge History of Iran 4, Cambridge: 543-565. ]In farsi[
Dēnkard's Third Book. (2020). Editors by Āzarfaranbagh son of Farrokhzād and Āzarbād son of Omid. Translated by Fereydoun Fazilat. 2nd Edition. Tehrān: Barsam. ]In Farsi[
Dinshaw vevaina, Y S. (2015). "Theologies and Hermeneuitics", In: The Wiley Blackwell Companion to Zoroastrianism. Edited by Michael Stausberg, Yohan Sohrab – Dinshaw Vevaina and Anna Tessmann. John Wiley & Sons Inc. pp 211-234.
Duchesne-Guillemin, J. (1996). The Religion of Ancient Iran. Translated by Royā Monjem. Tehrān: Fekr Rooz. ]In Farsi[
Ensāfi, M; Ahmadvand, S. (2019). "Religion‌ and‌ Government‌ in‌ Sasanian‌ Era:‌ Introduction‌ to‌ Zarathustra’s‌ Political‌ Theology". Political and International Approaches, 11(1), 34-57. doi: 10.29252/piaj.2019.99861 ]In Farsi[
Hinnells, J. (2016). Understanding Iranian Mythology. Translated by Jāleh Amoozegār and Ahmad Tafazoli. Nineteenth edition. Tehrān: Cheshmeh. ]In farsi[
Hirbadestan' Avesta and Zand. (2022). Compilation and Translated by Farināz Etminān. Tehrān: Barsam. ]In farsi[
Hormazd Yašt. (2015). First Volume. Interpretation and  Authorship of Ebrāhim pourdāvoud. 2nd Edition. Tehrān. Asātir. ]In Farsi[
Jackson, A. V. W. (1965). Zoroastrian Studies: The Iranian Religion and Various Monographs. NY: AMS Press Inc.
Kaviani, S. (2006). "Wisdom in the Thought of Ancient Iran and Zoroastrianism", In: Roshanan Sepehr Andisheh; Philosophy and Aesthetics in the Light of Ancient Iranian Culture. 2nd Edition. Tehrān: Badregheh Jāvidan. ]In Farsi[
Kovecses, Z. (2019). Metaphor: A Practical Introduction. Translated by Jahānshāh Mirzābeigi. Tehrān: Āgāh. ]In Farsi[
Lakoff, G: Turner, M. (2020). More Than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor. Translated by Monā bābāei. Tehrān: Neveeseh Pārsi Publication. ]In Farsi[
Malandra, W. (2012). An Introduction to Ancient Iranian Religion: Readings from the Avesta and the Achaemenid Inscriptions. Translated by Khosrow Gholizadeh. Ketāb Pārse. ]In Farsi[
Mazdapour, K. (2015). "Ahoura Mazda", In: The Religions of Ancient Iran. Editors by Farangis Parvizi and Maryam Rabbāni. Tehrān: SAMT. ]In Farsi[
Mole, M. (2016). Religion, Myth and Cosmology in Ancient Iran: The Problem of Zoroastrian and Mazdaean Tradition. Translated by Mohammad Mirzāi. Tehrān: negāh Moāser. ]In Farsi[
Oryān, S. (2019). "Monotheistic attitude in Sassanid Zoroastrian Religion", In: Collection of articles on linguistics and Iranology. Endeavor by Maryam Hātami. Tehrān: Barsam. ]In Farsi[
Pahlavi Texts. (2012). Compiler by Jamasb-ji Dastur Manouchehr Ji Jamasb Asana. Research by Saeed Oryān. Tehrān: Elmi. ]In Farsi[
Panaino, A. (2015). "Cosmologies and Astrology, In: The Wiley Blackwell Companion to Zoroastrianism. Edited by Michael Stausberg, Yohan Sohrab – Dinshaw Vevaina and Anna Tessmann. John Wiley & Sons Inc. pp 235-257.
Panaino, A. (2020). "Sacred Kingship and Other Symbolic Aspects of  Royalty in Achaemenid and Sasanian Ideology". In: The Institution of the Kingdom in Ancient Iran. Compilation Touraj Daryāe. Translated by Mahnāz Bābāei. Tehrān: Ābi Pārsi; Pole Firouzeh. ]In farsi[
Rezaei-Rād, Mohammad. (2010). The Foundation of Political Thought in the Mazdaic Wisdom 2nd Edition. Tehrān: Tarhe nou. [In Farsi]
Shaked, S. (1995). Dualism in Transformation: Varieties of Religion in Sasanian Iran. Traslated by seyyed Ahmadreza Ghāemmaghami. Tehrān: Māhi. ]In Farsi[
Shaked, S. (2000). From Zoroastrian Iran to Islam: Studies on the history of religion and intercultural contacts. Translated by Morteza Saghebfar. Tehrān: Ghoghnous. ]In Farsi[
Skjærvø, P. O. (2011). The Spirit of Zoroastrianism. New Haven, CT / London: Yale University Press.
Terribili, V. G. (2017). "Dēnkard III Language Variation and the Defence of Socio-Religious Identity in the Context of Early-Islamic Iran", Open Linguistics 3 (2017), p. 396‑418. doi.org/10.1515/opli-2017-0020
The Gāhān: The Oldest Part of the Avesta. (2015). Endeavor by Ebrāhim Pourdāvoud. 4rd Edition. Tehrān: Asātir. ]In Farsi[
Widengren, G. (1998). Iranian religions. Translated by Manoochehr Farhang. Tehrān: Agāhān Ideh. ]In Farsi[
Williams, A, Herzig, E (ed.) & Stewart, S (ed.). (2012). "Authority and Identity in the Pahlavi Books", In: Early Islamic Iran: The Idea of Iran, Volume 5. 1 edn, vol. 5, Macmillan Publishers Ltd, London & New York, pp. 139-152.
Yasna. (2008). Interpretation and Authorship of Ebrāhim Pourdāvoud. 2nd Edition. Tehrān: Asātir. ]In Farsi[
Yašts. (2014). The second volume. Interpretation and Authorship of  Ebrāhim Pourdāvoud. 2nd  Edition. Tehrān: Asātir. ]In Farsi[
Zaehner, R. C. (1961). The Dawn and Twilight of Zoroastrianism. NY: G. P. Putnam's Sons.
Zaehner, R. C. (2005). Zorwan or the Riddle of Zoroastrianism. Translated by Teymour Ghāderi. Tehrān: Amirkabir. ]In Farsi[