نویسنده = محمد مهدی علیمردی
اندیشة متافیزیکی در آئین ﺳﻴﻜْﻬ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.22034/jrr.2024.398921.2120

محمد مهدی علیمردی


زمان و هستی منهای خدا در آیین جَیْنه

دوره 11، شماره 21، مرداد 1402، صفحه 256-279

10.22034/jrr.2023.321427.1968

محمد مهدی علیمردی


مهابت امر مینوی: سنجش دیدگاه رودلف اتو و حکمت متعالیه

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 313-335

10.22034/jrr.2022.241511.1749

مهدی قربان زاده؛ علی شیروانی؛ مهدی لکزایی؛ محمد مهدی علیمردی


«هستی وابسته» و ماهیت نجات از تناسخ در آیین بودای اولیه

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 236-259

10.22034/jrr.2021.220579.1689

ابوالقاسم جعفری؛ محمدمهدی علی‌مردی؛ مهدی لک‌زایی


بررسی اهل کتاب یا «من له شبهة کتاب» بودن آیین هندو از منظر مبانی امامیه

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 27-53

10.22034/jrr.2021.262321.1815

علی موحدیان عطار؛ محمد مهدی علیمردی؛ سید محمد روحانی


دلایل مطرح‌شدن «دین الاهی» از سوی اکبرشاه گورکانی در هند.

دوره 3، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 117-137

احمدرضا عبادی؛ محمدمهدی علیمردی