دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-130