برآیند دین، قانون طبیعت و استدلال در دیدگاه سیاسی ادموند برک

دوره 11، شماره 21، مرداد 1402، صفحه 281-308

10.22034/jrr.2023.310922.1936

محمد کریمی پرویز؛ علی شیرخانی؛ علی محسنی


معرفت‌شناسی عشق به روایت آگوستین و احمد غزالی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 285-312

10.22034/jrr.2022.272116.1836

زینب احقر؛ بخشعلی قنبری؛ عبدالرضا مظاهری


بازخوانی و مفهوم‌سازی مجدد طبقه‌بندی‌های معنویت

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 294-323

10.22034/jrr.2021.281040.1862

غلامعلی سیفی؛ مقصود امین خندقی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ خسرو باقری نوع‌پرست


بازنمایی امر دینی در پدیده فوتبال

دوره 11، شماره 21، مرداد 1402، صفحه 309-332

10.22034/jrr.2023.303649.1923

الله کرم کرمی پور؛ احسان کریمیان ها


مهابت امر مینوی: سنجش دیدگاه رودلف اتو و حکمت متعالیه

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 313-335

10.22034/jrr.2022.241511.1749

مهدی قربان زاده؛ علی شیروانی؛ مهدی لکزایی؛ محمد مهدی علیمردی


مبانی الهیاتی و الزامات سکولاریزاسیون از دیدگاه هاروی کاکس

دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 314-389

10.22034/jrr.2024.343841.2029

احسان شکوری نژاد؛ مهراب صادق نیا؛ احمد رضا مفتاح؛ یوسف دانشور نیلو


بیداری معنوی و شب تاریک روح از دیدگاه یوحنا صلیبی

دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 315-332

10.22034/jrr.2024.349907.2044

عبدالخالق جعفری؛ بخشعلی قنبری؛ عبدالرضا مظاهری


بررسی رویکرد فلسفی اسپینوزا به دین و نتایج الهیاتی آن

دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 333-354

10.22034/jrr.2024.332577.1999

محمد بخشی فعله؛ مهدی منفرد؛ محسن جوادی


اندیشة متافیزیکی در آئین ﺳﻴﻜْﻬ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.22034/jrr.2024.398921.2120

محمد مهدی علیمردی


بررسی و نقد شواهد گاهانی در منع قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1403

10.22034/jrr.2024.444481.2166

علی مصلح؛ سیدسعید رضا منتظری؛ علی محمد طرفداری