تعداد مقالات: 163

1. مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر

دوره 5، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 5-28

احمد رضا مفتاح؛ محمد حسن عبداللهی


3. قداست و نمودهای آن در بودیسمِ مهایانه

دوره 6، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 7-28

سجاد دهقانزاده؛ حسن نامیان


4. بررسی نظریه تأثیرپذیری قرآن از ابیونیان در اعتقاد به تحریف بایبل

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 7-28

محمد علی طباطبایی (مهرداد)


5. جنسیت و دین؛ تحلیل جایگاه زن در ادیان ابراهیمی

دوره 6، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 7-24

منصوره زارعان؛ خدیجه برزگر


6. بررسی تطبیقی آیین ابیونی با قرآن: پاسخ‌گویی به شبهه اقتباس

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 8-33

مرتضی سازجینی؛ رحمان عشریه؛ محمدعلی رضایی اصفهانی


7. مقایسه نقش موعودباوری در پیدایش دو فرقه مورمونیسم و شیخیه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 9-27

مهراب صادق نیا؛ رضا کاظمی راد


9. بررسی معیارهای حقانیت ادیان

دوره 2، شماره 3، شهریور 1393، صفحه 9-30

حسن قنبری؛ محمدحسین زارعی محمودآبادی


11. ناسازگاری سیمای اهریمن و دیوان در شاهنامه با متون زرتشتی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1394، صفحه 9-33

حسین حیدری؛ محدثه قاسم پور


12. زردشت و ابراهیم در منابع اسلامی

دوره 3، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 9-25

کلثوم غضنفری


13. بررسی مقایسه‌ای مسئله کرامت انسان در قرآن و کتاب مقدس عبری (عهد عتیق)

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 9-30

سودابه حسین زاده اصل؛ قربان علمی


14. تاریخ انگارۀ تحریف بایبل در دوران پیشااسلامی

دوره 4، شماره 7، شهریور 1395، صفحه 9-28

محمدعلی طباطبایی؛ محمدعلی مهدوی راد


15. نقدی بر مقاله «بازنگری در حضور مریم (س) در قرآن»

دوره 6، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 25-46

علی راد؛ سیده نعیمه ثقفی


16. الهامی‌بودن تورات به روایت قرآن کریم و سنت دینی یهود

دوره 5، شماره 10، اسفند 1396، صفحه 25-40

مهراب صادق نیا؛ فروغ مسعودی


17. بررسی و نقد درون‌دینی حجیت کتاب مقدس در مسیحیت

دوره 2، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 27-46

سید مرتضی میرتبار؛ مهراب صادق نیا


18. سیمای دوگانه خدای اِنکی (اِآ) در اساطیر بین‌النهرین

دوره 3، شماره 6، اسفند 1394، صفحه 27-40

سجاد دهقانزاده؛ مهرنوش فکری


19. مهم‌ترین مضامین ادعیه شیعی و مسیحی

دوره 6، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 29-46

مهراب صادق نیا؛ فاطمه قربانی


20. رهیافت‌های تاریخی‌ادبی به تفسیر فمینیستی کتاب مقدس و قرآن کریم

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 29-48

سعید شفیعی؛ آرزو اسلامی؛ ابراهیم اقبال؛ محمود عبایی


21. کثرت‌گرایی نجات بر مبنای فلسفه صدرایی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 29-47

عزالدین رضا نژاد؛ رحیم دهقان سیمکانی


23. متن پارتی مانوی تصلیب عیسی (M18+M2753) و تأثیرپذیری آن از انجیل یوحنّا

دوره 5، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 29-48

حمیدرضا اردستانی رستمی


24. مقارنه‌گرایی (اکازیونالیزم) درمکتب دکارتی و اشعری

دوره 1، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 31-49

نعیمه پورمحمدی؛ سید صدرالدین طاهری


25. خداناباوری جدید، پاسخی مسیحی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 31-52

مرتضی پیروجعفری؛ علی شهبازی