نگرشی بر دین مادی‌ها بر پایه تحلیل دو نبشته نوبابلی و توالی شاهان آنها

دوره 11، شماره 21، مرداد 1402، صفحه 193-230

10.22034/jrr.2023.330216.1991

سورنا فیروزی؛ رضا مهرآفرین؛ محمد امین سعادت مهر


گونه‌شناسی مکاشفه در علم‌الاساطیر بین‌النهرین

دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 193-216

10.22034/jrr.2024.347954.2039

سجاد دهقانزاده؛ فاطمه سیددبکلو


روش فهم متون دینی در اندیشه ابن‌رشد و اسپینوزا

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 195-214

10.22034/jrr.2021.251731.1784

محمد بخشی فعله؛ مهدی منفرد؛ محسن جوادی


روزه‌های مانویان؛ گونه‌ها، شمار، زمان و چرایی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 205-227

10.22034/jrr.2022.325237.1978

هادی ولی پور؛ محمد شکری فومشی


نقش سُغدیان در گسترش آیین بودا در جنوب چین

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 211-224

سپیده طاهری


ملکوت در انجیل توماس

دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 217-242

10.22034/jrr.2024.350512.2056

مهران رهبری


یادکردهای ایزدان بلخی بر اساس اسناد حقوقی و اقتصادی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 225-240

سیدسعید رضا منتظری؛ امیر عمادالدین صدری


پیامدهای تخریب معبد دوم بر یهودیت: بررسی اثرپذیری از ادیان ایران باستان پس از این تخریب

دوره 11، شماره 21، مرداد 1402، صفحه 231-254

10.22034/jrr.2023.314395.1944

علی قناعتیان جهرمی؛ طاهره حاج ابراهیمی؛ سید فتح الله مجتبایی؛ ابوالفضل محمودی


بررسی وجوه تشابه و تفاوت جنبش حروفیه و اخوان‌الصفا

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 233-254

10.22034/jrr.2021.240146.1744

مصطفی عبدالهی؛ رامین یلفانی؛ محبوبه شرفی


«هستی وابسته» و ماهیت نجات از تناسخ در آیین بودای اولیه

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 236-259

10.22034/jrr.2021.220579.1689

ابوالقاسم جعفری؛ محمدمهدی علی‌مردی؛ مهدی لک‌زایی


بررسی مقایسه‌ای رابطه دینداری و الگوی مصرف میان مسلمانان، زرتشتیان و مسیحیان ایران

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 239-268

10.22034/jrr.2021.248075.1768

محمدمهدی پورسعید؛ سعید ده یادگاری؛ مصطفی وکیلی


بررسی روند تغییرات سبکی جایگاه تدفین زرتشتیان ایران و پارسیان هند

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 241-264

ملیکا حیدری؛ رضا مهرآفرین؛ کارلو جیووانی چرتی


مفهوم «روشن‌شدگی»: بررسی مقایسه‌ای دیدگاه هوئی‌ننگ و ابوسعید ابوالخیر

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 253-274

10.22034/jrr.2021.252520.1791

مریم علوی؛ مهدی لک زایی؛ ابوالفضل محمودی


زمان و هستی منهای خدا در آیین جَیْنه

دوره 11، شماره 21، مرداد 1402، صفحه 256-279

10.22034/jrr.2023.321427.1968

محمد مهدی علیمردی


بررسی تعریف پیشنهادی جروم گلمن برای تجربه‌های عرفانی و دینی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 261-284

10.22034/jrr.2022.304522.1922

محمد کیوانفر؛ حسن ابراهیمی؛ محمدرضا بیات


فراترکیب عوامل کششی و رانشی در توسعه گردشگری مذهبی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 262-291

10.22034/jrr.2021.266864.1820

محمد غفاری؛ ابوالفضل حاتمی ورزنه؛ محبوبه اسدی کاتب


تبیین خاستگاه شر بر اساس گاهان

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 269-292

10.22034/jrr.2021.252127.1788

خدیجه رحمتی؛ انشاءالله رحمتی؛ محمد رضا عدلی؛ بخشعلی قنبری