تعداد مقالات: 151

126. بررسی و نقد رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی شریعتی در اسلام‌شناسی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 173-194

10.22034/jrr.2021.250498.1779

نورسعید آسا؛ فرشته سادات اتفاق فر؛ مهدی گلجان


127. انسان‌شناسی الاهیاتی نوارتدوکس راینهولد نیبور

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 185-213

10.22034/jrr.2021.212034.1660

منتظر بلوچی؛ یوسف دانشور نیلو؛ مهراب صادق‌نیا؛ بهروز حدادی


128. زروان‌باوری در کیش مانوی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 185-210

وحید اسدی؛ روزبه زرین کوب؛ میرزا محمد حسنی


129. روش فهم متون دینی در اندیشه ابن‌رشد و اسپینوزا

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 195-214

10.22034/jrr.2021.251731.1784

محمد بخشی فعله؛ مهدی منفرد؛ محسن جوادی


130. نقش سُغدیان در گسترش آیین بودا در جنوب چین

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 211-224

سپیده طاهری


133. یادکردهای ایزدان بلخی بر اساس اسناد حقوقی و اقتصادی

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 225-240

سیدسعید رضا منتظری؛ امیر عمادالدین صدری


134. بررسی وجوه تشابه و تفاوت جنبش حروفیه و اخوان‌الصفا

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 233-254

10.22034/jrr.2021.240146.1744

مصطفی عبدالهی؛ رامین یلفانی؛ محبوبه شرفی


135. بررسی مقایسه‌ای رابطه دینداری و الگوی مصرف میان مسلمانان، زرتشتیان و مسیحیان ایران

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 239-268

10.22034/jrr.2021.248075.1768

محمدمهدی پورسعید؛ سعید ده یادگاری؛ مصطفی وکیلی


136. بررسی روند تغییرات سبکی جایگاه تدفین زرتشتیان ایران و پارسیان هند

دوره 8، شماره 15، بهار و تابستان 1399، صفحه 241-264

ملیکا حیدری؛ رضا مهرآفرین؛ کارلو جیووانی چرتی


137. بررسی سیر تحول دینداری در جوامع اروپای غربی از دهه 1980 تا 2010

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 255-281

10.22034/jrr.2021.228143.1703

محمدرضا مجیدی؛ مجید تلخابی


138. تبیین خاستگاه شر بر اساس گاهان

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 269-292

10.22034/jrr.2021.252127.1788

خدیجه رحمتی؛ انشاءالله رحمتی؛ محمد رضا عدلی؛ بخشعلی قنبری


140. بررسی اندیشه سیاسی کنفوسیوس در شکل گیری آرمان شهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.233916.1720

سیدسعید رضا منتظری؛ نرگس خاندل


141. بازتاب ادویته ودانته و یوگا در قبالای نبوی ابراهیم ابوالعافیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.237563.1739

فاطمه مغفوری؛ محمد رضا عدلی


142. تحلیل وبررسی دیدگاه سروش در باره علم امامان شیعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.281678.1863

محمد حسن نادم


143. بررسی تطبیقی مفهوم روشن‌شدگی نزد هوئی‌ننگ و ابوسعید‌ابوالخیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.252520.1791

مریم علوی؛ مهدی لک زایی؛ ابوالفضل محمودی


144. ارزیابی مبانی انسان شناختی ترواده بودیسم بر اساس مبانی حکمت متعالیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.258844.1800

علی جعفری؛ محمد مهدی علیمردی


145. مطالعه تطبیقی معنای اعداد در طراحی هندسه گره از منظر ادیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.279089.1855

فرزانه قرائتی جهرمی؛ حمیدرضا شریف


146. بررسی تطبیقی گزاره های اخلاقیِ ازدواج، خانواده و طلاق در قرآن و عهدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.245234.1760

پری فیروزفرد؛ سید احمد میریان آکندی


147. بازخوانی دین بودگی یارسان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.261350.1805

اردشیر منظمی


148. حیات سیاسی اسماعیلیان دیلم از قرن ششم تا پایان قرن هشتم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.258946.1801

محمد شورمیج


149. بررسی مقایسه‌ایی مراحل سلوک در کیش مهر و مکتب یوگه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.262920.1810

امیر هاشم پور؛ سعید گراوند


150. عصمت حضرت یوسف(ع)از منظر تفاسیر اسلامی مطالعه موردی: آیه24 سوره یوسف(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.22034/jrr.2021.275401.1840

محسن رفعت؛ محمدحسین مدنی؛ امید قربانخانی