تعداد مقالات: 139
126. بررسی سیر تحول دینداری در جوامع اروپای غربی از دهه 1980 تا 2010

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1399، صفحه 255-281

10.22034/jrr.2021.228143.1703

محمدرضا مجیدی؛ مجید تلخابی


128. مقایسه تطبیقی لوگوس با حقیقت محمدیه"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.22034/jrr.2021.189826.1600

مهدی لکزایی


129. واکاوی ازدواج با محارم در آیین زرتشت بر پایه روایات اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.22034/jrr.2021.191582.1722

سید محمد حاجتی شورکی؛ حسین نقوی؛ داود ملاحسنی


130. شکل‌گیری مدارای دینی در اسلام و مسیحیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.22034/jrr.2021.221929.1705

بهروز حدادی


131. خوانشی بر مولفه های اثر گزار وحدت گرایانه عرفانی در وحدت جامعه و تعدیل قرائت های افراطی از دین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.22034/jrr.2021.242467.1752

عابدین درویش پور؛ مهرداد امیری؛ حبیب حاتمی کنکبود


132. بررسی رابطه دینداری و الگوی مصرف میان مسلمانان، زرتشتیان و مسیحیان ایران با رویکرد مقایسه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.22034/jrr.2021.248075.1768

محمدمهدی پورسعید؛ سعید ده یادگاری؛ مصطفی وکیلی


133. نقد و بررسی رویکرد جامعه‌شناسی تاریخی شریعتی در اسلام شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.22034/jrr.2021.250498.1779

نورسعید آسا؛ مهدی گلجان؛ فرشته سادات اتفاق فر


134. روش فهم متون دینی در اندیشۀ ابن رشد و اسپینوزا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.22034/jrr.2021.251731.1784

محمد بخشی فعله؛ مهدی منفرد؛ محسن جوادی


135. بررسی عوامل مؤثر در تعاملات مسیحیان ملکائی و مسلمانان در مصر (358-922.ق/969-1517.م) :مطالعه موردی صومعه سنت کاترین در سینا(دیر طور سیناء)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.22034/jrr.2021.252065.1787

اعظم فولادی پناه؛ احمد بادکوبه هزاوه


136. تبیین مسأله شر بر اساس گاهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.22034/jrr.2021.252127.1788

خدیجه رحمتی؛ انشاءالله رحمتی؛ محمد رضا عدلی؛ بخشعلی قنبری


137. تکریم؛ راهبرد حکومت اسلامی در تعامل با اهل‌کتاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.22034/jrr.2021.255125.1796

محمد رسول آهنگران؛ سید محمد مهدی محقق؛ مهدی نوروزی


138. بررسی اهل کتاب یا «من له شبهة کتاب» بودن آیین هندو از منظر مبانی امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.22034/jrr.2021.262321.1815

سید محمد روحانی؛ علی موحدیان عطار؛ محمد مهدی علیمردی


139. آخرت‌شناسی به روایت قرآن و عهدجدید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1400

10.22034/jrr.2021.266553.1818

مرتضی اردشیر؛ سید ابوالحسن نواب؛ مهراب صادق نیا